Bearing Brasil Ltda.
  • AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
  • Phone(Working Time)627-6529

80x140x52 bearing dimensions

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 80x140x52 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 80x140x52 bearing

FAG 53316U Bearing | 18316 bearing 80x140x52 Thrust BallPart Number 53316U Thrust Ball Bearings (FAG) Old Code 18316 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 80 Outside diameter OD D 140 Thickness B 

Deep groove ball bearing 7216-DF-KOYO - 80x140x52 mmDeep groove ball bearing 7216-DF-KOYO , dim : Ø int. 80 x Ø ext. 140 x th. 52 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsNTN/SNR ANGULAR CONTACT BALL BEARING 7216.HG1ANGULAR CONTACT BALL BEARING 7216.HG1.DUJ74 80x140x52. Product code. LA11973. No product description available. info_outline. Log in or create a 

@@@@@@@@
KTJsBHDL
6228 - - - - - - - -
NJ2226EMA - - - - - - - -
200K - - - - 14mm - 35mm -
GY1111KRRB SGT - - - - - - - -
230/710KYMBW507C08C3 - - - - - - - -
SDAF 23156 - - - - - - - -
6409 - - - - 1.339 in - 8.898 in -
61812 - - - - 132mm - 400mm -
206KG - - - - - - 4-1/8 in -
6014-ZZ - - - - 4.4063 in - - -
RA106RRB - - - - - - - -
E-PF-TRB-55MM - - - - - - 7.1250 in -
6322M-C3 - - - - - - - -
6214 - - - - - - - -
36690 - - - - - - - -
211KG - - - - - - - -
NU 220 ECJ/C3 - - - - - - - -
2201 E-2RS1TN9 - - - - - - - -
SAF 22528 - - - - - - - -
SAF 22516 - - - - 30.2 - - -
SAF 22616 - - - - - - - -
SAKAC 20 M - - - - - - - -
210 NR - - - - - - - -
1215 K - - - - - - - -
6222 M/C4 - - - - - - 26 mm -
7213 - - - - - - - -
22330 CC/C3W33 - - - - - - - -
6006/C3 - - - - 19.050 mm - - -
SYR 3-3 - - - - - - - -
7204 - - - - - - - -
QJ 310 MA - - - - - - - -
3214 A - - - - 13 - - -
23268 CA/W33 - - - - - - - -
QJ 228 N2MA - - - - - - 32 -
SAKAC 25 M - - - - - - - -
6018 NR - - - - - - - -
DG4V-3-2AL-M-U-H7-60 - 23 mm - - 23 mm - - -
QVFX19V304SET - - - - 17.729 mm - - -
QVFYP16V211SET - - - - 7.00 mm - 42.0000 mm -
QMMC34J608SO - - - - 96.00 mm - 290.0000 mm -
QVVPN20V303SC - - - - 28 mm - - -
QVPH20V307SO - - - - 42.00 mm - 180.0000 mm -
QAAFX26A130SET - - - - 33.00 mm - 140.0000 mm -
QMFY15J300ST - - - - - - - 387.35 mm
DVP13K204SB - - - - 70.00 mm - 320.0000 mm -
QVVFL16V300SN - - - - - - - -
TAPN20K307SM - - - - - - - -
QVPN19V085SB - - - - - - 24.0000 mm -
QVPX14V208SET - - - - - - - -
QMPL15J075SM - - - - 36 mm - 100 mm -
QVVPL16V212SEM - - - - 49.20 mm - 120.0000 mm -
QVVC16V212SEO - - - - 25.00 mm - 100.0000 mm -
QACW10A050ST - 76 mm - - - - 170 mm -
QMCW11J203ST - - - - 50.00 mm - 240.0000 mm -
QMP10J050SEB - - - - - - - -
QMPG34J180SN - - - - - - - -
QAAF13A208SN3 mm - - - - - 170 mm -
QVVP19V080SM - - - - - - - -
QVVTU19V085SM - - - - 17.5 mm - 40.0000 mm -
QAAFX18A308SEO - - - - 42.90 mm - 100.0000 mm -
QMF20J312ST4 mm - - - 50 mm - 240 mm -
QVPK20V308SO - - - - 42.00 mm - 260.0000 mm -
QAACW13A207ST - - - - 100 mm - 90 mm -
QAFYP10A115SO - - - - - - - -
QVVPX16V215SEO - - 430 mm - - 333 mm - -
QVVC11V050SO - - - - - - - 387.35 mm
QVC11V200SEC - - - - 32.00 mm - 100.0000 mm -
QVVSN14V060SC - - - - 39.70 mm - 125.0000 mm -
QMFX15J300SB - - - 31.75 mm - 160.338 mm - 304.8 mm
QMPR18J303SEO - - - - 20.00 mm - 190.0000 mm -
QVVPG20V090SN - - - - - - - -
QVVPN19V085SEB - - - - 6.00 mm - 22.0000 mm -
QMSN18J090SN - - - - 80 mm - - -
QAASN18A080SEO9 mm - - - - - - -
QVVFX16V070SET - - - - 75.00 mm - 380.0000 mm -
QMTU13J208SM - - - - - 12 mm52 mm -
TAPKT15K208SN - 51.7 mm50.8 mm - - - - 99 mm
QMFX08J108SEB - - - - 92.075 mm160.338 mm - 304.8 mm
DVF26K115SEN - - - - - - - -
TAFK20K304SEM - 401.638 mm - - - - - -

KOYO 6316-2RS bearing - GBS BearingKOYO 21316 CCK Bearing 80 170 39 KOYO Spherical Roller Bearings STEYR 7316B SNR 7216AC/DF bearing 80x140x52 346216 | Angular Contact Ball 

Bearing 53316U (NSK) | Size and Specification | BearingsAxial deep groove ball bearings 53316U. Bearing number : 53316U. Size (mm) : 80x140x52. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 80. Outer Diameter (mm) : 140NSK 7216B/DT Bearing | 466216 bearing 80x140x52 AngularPart Number 7216B/DT Angular Contact Ball Bearings (NSK) Old Code 466216 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 80 Outside diameter OD D 140 

@@@@@@@@
TimkenFAGFBJFKLFYH
QVP16V211STUSRB5528E-415RPBA 106-2PB22424H18W451152 F P/5
QVVFL22V100SMPELB6879FD5FCB22455EK962FB22419E7HM129848-90320
QMPH34J700SCAR-320SFC-32RCM5213DRNA-4848
QVVMC15V208SETKFS216DEPB22639FHPLB68M150FRFeb-75
TAFC22K100SMMFC-35CNP-27C RMMU1221CHXNJ-214E M C/3
QVVPX22V400SCKLFBSS216DCPEB22431FHK5PELB68M125FRC28579-3
QVPN16V211SMNP-23T DRTRPBA 112-2EPB22631E723284 M C/3
QMPXT13J065SMMR1307UVPU33918APELB68104FRM757449DW-90054
QVPF16V212SEBRPB 103-2ER-54QMF20J400SEMQJ-313 C/2
QVFC26V407SNKFS224A23225QAAP18A307SET792B-3
QVVFB15V065SET2-111SP-23T CXUQVFK26V110SEB23022E-K
QVFC20V080SNFX3S224EEHBS224EK75QVVFX28V130SET18200-50030/18337-50039
QAF13A065SCUSRB5000AE-408-CUSRBE5000-400-CQVVPG15V065SEC6314-ZZNR C/2
QAAMC13A208SOFC3U2M25NF3U235NQVFYP11V050SM216WDN
QVVPX26V407SEMTB-18C CRSFT-17QAPR18A304SEO6210 P/6 C/3
QAPF15A075STMR1212EXPEB224M35HQVFKP15V060SMMMF570BS155DD
QVVMC20V307SNSC-39TCRTBC-PN19QMP13J065SEN6206-2RS
QVVMC26V110SEBMU1205UMPEB22435HK53QAC15A070SET98316-90012
QMFX26J500SETUSRBF5000A-212-CNPL-35C CRQVVFX22V311SONJ-232E M
QAFY18A303SENMSL8SG238ELPAQMPH34J615SB67322-2
QVSN19V085SNSF-39SF-206TMQAPF18A080SEORNAO-50 X 65 X 20
QVPN28V415SBFCU327PT3S2M20EQVVPH15V208SEM36691-3
QVPG17V300SETERX-8 LOMFC-28TCQMFL09J112SM5306 NR C/3
QVPN17V300SEMMSN1922EXW723PKEB224M75FHQMMC10J050SEN864-90048
NPL-210ER-17CAR-2-112TQVPL12V055SMRNA-6905 P/5
AR-2-115NT3U215N6CSEB22440HTAFC26K407SC3MM9324WI DUM
SFT-28TUSRBE5000E-215NP-39C CRTAPN20K307SONJ-319 C/3
ER-23M1307EXW3PB224M70HK81QAACW10A200SEBNCF1834V
SPB 212-2SF-10 WMFCD-64QAFL09A040SETMR-137-ZZ
SFT-205TMCFCB22420HMU1314DAHXQVVCW28V125SBNA48390-90023
CRTBC-PN20TRPB 415-C4MFC-44QAACW15A215SEN21315E C/3
SCHBD-27UG224E3LK33DSB224M100HQAACW18A080SENH247535-2
ERCI 315CSTH-35T-18USRBF5000AE-311QMFX11J204SEB6321
MFC-313KPSS220DFCB22447EQAAMC18A307SEC71433X-2
2-16DCPVR-1504NPL-16TCQVVMC26V408SEC6319-ZZ P/6 C/4
FB-32RCER12K-HFFTAS3U227N9QAAMC20A100SMLM446349-90013
USFC5000-311NPL-26TC CXUNP-34QMFY18J090SECNUP-411 C/3
SFT-24M1214EAHXPU363QAAPX22A115SCEE982051-90058
USFCE5000AE-212-CUSFC5000E-111-CMSC-36QVVFC20V307SBNU-230 C/3
2-18DEFB22655EP3Y222E3QVSN14V207SEBLM742710B-3
USRB5536E-607-CNP-20CRFB 50MMQVTU19V303SEO6020-ZZ C/3
NP-31PB22444FHPEB22532HQVPG20V308SEC2MMV9108WICRDUL
USFBE5000A-212-CERX-51 HIYCFML 4NQMPX18J307SCNU-315 C/3
AR-2-33TH3Y223HFB22639HK81QVVPL14V060SET93127DW-2
USFC5000-212FB-30CUSRB5000AE-303QVVPG17V212SEM6202/010-2RSNR C/3
SC-22 DRTMU67306XMR1317EHXW974QAPL11A204SEN3MMVC9118HXVVSUMFS637
SP-18TERPBA 212-2USRB5000E-102QVVPF19V308SNNN-3016 MS P/5
CTFDL 6YM1208EXPL3W218EQAAPX22A407SC95475-902A4
ERX-20 HIRPBXT 307-4SF-34TQVVPX28V130SENNU-1034 M
SCHB-48CFCU343JPELB6883FRCTAFK13K204SNM238840-902B2
NPL-19 DRTEDPB 200-2ERPB 200-2QVFK13V055SEBN-408 C/3
FLBG 8ER16FB22423EQAAF15A211SM2MMC9112WI SUM
ST-19C RMSTH-25-12ST-51QMSN15J212SMN-224 C/3
3-1TCWP3S2E20EFEU320TAPK22K100SEN498-90331
SF-19 RMER-29RCI 107CBPR132934
SFC-28TUG223JHH4L4CC5SG220HFFLPA22310-KMH337844-90287
USRB5515E-208AR-308CEMP-23ZKLF-3590-ZZ7210 BG P/5
CSEB22451HMU1307UMP3S219E12307-K44150-90037
RPB 212-C2USFC5000-111-CNP-215CNJ-324E M5305-2RSN
CSEB22419EUG315LFX3S216E1N-326 F320RU91 R3
NP-27TCUSFB5000AE-212SFT-15 CTJ10409 C/3GE-30 SW
KLPS216DK13FU327KFXS223DC2307 MSAF 22536 X 6 1/2
USFBE5000AE-300-CSC-20TCNP-31T HS6010-2RSN6211 P/6
PKB22448FHPLB7980FRT3U216NK75NJ-2316E M C/4234720 MS P/5
CRFBS-PN16TNP-21CDRPBA 211-2KB-25 XPO-2RST135-902A1
FXRWG218ETB22444E7MA5209EXC122261806 P/6NCF-1838V
MP-36CST-28U RMER-204KD-45 ARO2MM9111WI DUL
FC3U240NK5DSB224M75E12PU331K523288 M C/324138 M
3-115DNPD-36ST-18TCNU-2207E M C/53MMV9108HXVVDUMFS545
PEB22447EK6YG331NLMA1211EXRNAO-28 X 40 X 3230326
MP-27RPB 415-4USRBF5000E-303-C6210-2RS C/3L433749-50000/L433710B-50000
PL3Y235E3M1206UVMR1218EXSS689-2RSMI-6-N
MP-16TCPVR-1325RFBA 107LL579749-900162MM9332WI QUH
YG228NLFCU355CDSLB6855C24NU-2310NJ-307E W/23
MFPD-31CSCHB-2422218LBKC3495A-90321M244249-90118
FYG2E32NKPS216K13F3U220E3NATR-87209 BG P/6
USRB5000E-107-CSFC-27TCPB22428HK81HH949549-9001024024E-K30 C/4
PL3U210NY224NLFX3U224H23130E-KM C/446368-2
EMPD-352-015CPEB22535E7357-9010761918
FB3U2M30NPKEB22432FHER15K-NFF5311 B385AA-2
AR-311FB-15C CRB419LMSE407BXHSAFQAFS5205 P/6 C/3
ER16-MHFFJFPKLB6895FD8CFXW212E - NA24776SW-90010
- SEHB-46PLB6863FB - 6305-ZZNR
- FCB22432H2 - - NH-213E M
- SF-27 - - EE982051-90064
- EPEB22440E - - -

NSK 53316U bearing 80x140x52 18316 | Thrust Ball BearingsEnquiry NSK 53316U Thrust Ball Bearings from bearingforworld, 18316 demensions: 80x140x52 Bearings OnlineNSK 53316U Bearing for sale, 80x140x52 NSK 53316U BearingsNSK 53316U bearings for sale. NSK 53316U bearing size and price. Thrust Ball Bearing. Bearing a is a leading online supplier and distributor of over 1000000 

6203ZZNR NTN Bearing | 6203ZZCM/L448) | MISUMINTN 6305 U, Single Row Radial Bearing (NSK, SKF, Fafnir 305K, KOYO) LOC 1722 in selling original SNR 7216AC/DB bearing, dimensions is 80X140X52Deep groove ball bearing 7216-CDF-FY-KOYO - 80x140x52 mmDeep groove ball bearing 7216-CDF-FY-KOYO , dim : Ø int. 80 x Ø ext. 140 x th. 52 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years